Tanuljunk Angolul

Tartalomjegyzék

Igeidők

Nyelvtan

Érdekességek

Bevezető

Mindenhol ezt halljuk! Tanuljunk nyelveket! Tanuljunk Angolul! Ugyanis angol nyelven minden információ elérhető, megtalálható.

Ezzel nem lehet vitatkozni. Egyetérteni annál inkább. Tanuljunk Angolul! Napjainkban az idegen nyelv használata elengedhetelen. Mint köztudott, minden nyelvben, így az angolban is, megkülönböztet­nek ún. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSES). Míg azonban számos nyelvben – így a magyarban is – e két idő nagyjából megegyezik, az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. A magyar nyelvben három logikai időt (jelen, múlt, jövő), és ma­napság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. Régebben létezett kétfajta múlt idő, de az idők folyamán az ún. elbeszélő múlt (pl. „Ede megevé ebédem”; Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből, és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. Ede megette az ebéde­met). Az angol nyelvben még a mai napig is több igeidőt tartanak szá­mon, mint amennyi „logikai időt”. így aztán érthető, hogy noha 3 TIME-ről beszélünk, a TENSE-ek száma 12.

12 TENSE a 3 TIME-ra épül

Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül, méghozzá úgy, hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg, egy egyszerű matematikai művelettel (3×4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következő­képpen fest.

Adott tehát a három TIME: Present (jelen), Past (múlt) és future (jövő). E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható, melynek neve PERFECT. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már, de átütő sikert egy fordítás sem aratott. Ez a PERFECT valami olyasmi, ami az egyes TIME-oknak befejezettséget, egyfajta múltas árnyalatot ad. Ha tehát a jelen idejű perfect-ről beszé­lünk, olyan cselekvést kell elképzelni, mely alapvetően jelen idejű, de a múlthoz is köze van. Ilyen lehet például az, ha azt mondom , hogy a macska két órája nyávog, melyben a cselekvés a múltban kezdődött, de a nyávogás momentán is hallható. Present Perfect az is, ha a cselekvés már lezajlott ugyan, de a hatás – ami a beszélő, vagy hallgató szempont­jából fontosabb, mint maga a cselekvés – a jelen időben érvényes. Pl. Ki­húzták a fogam, tehát nem tudok enni.

Past Perfect

Ha Past Perfect-ről van szó, olyan cselekvést képzelj el, amelyben a múlt időn belül még egy múlttal találkozhatsz, vagy olyat, ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. Pl. Jóska már órák óta gondolkodott, amikor végre megtalálta a megoldást. Ebben a mon­datban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását, tehát előidejűségről, vagyis Past Perfect-ről van szó.

Future Perfect

A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan, de a cse­lekvés a jövő egy pontján befejezett lesz, és ez a tény a beszélő szem­pontjából legalább olyan fontos, mint maga a jövő idő. Pl. Holnap ilyen­korra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). Látszik, hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál, de megfe­lelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja.

Láttuk tehát, hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Természetesen nem minden cselekvés be­fejezett, vagy „múltas”, ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et, a másik oldal nem tartalm az befejezett szemléletet. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk, a 3 TIME perfect, illetve nem – perfect jelentéséről.

Ezen felül azonban az angol nyelv külön ige­idővel fejezi ki azt is, ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS), vagy nem folyamatos, tehát egyszerű (SIMPLE).

Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés, ha éppen most történik, vagy hosszabb ideje játszódik, esetleg a múltban folyamatosan történt, vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléle­tet, illetve nem rendeltünk hozzá semmit. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos, vagy nem folyamatos, tehát egyszerű szem léletmódot, s végül megkaptuk a 12 TENSE-et.

Összegzésként: Tanuljunk Angolul! Érdekes a magyar fül számára, hogyan fejezzük ki magunkat angolul, miképp alkotunk mondatot. Könnyen megtanulható.

Súlyos tévedés azt gondolni, hogy 3-4 igeidővel az ember elboldo­gul. Számtalan eset van ugyanis, amikor az igeidők helytelen alkalmazá­sa félreértést okoz.

Pl. I am drinking beer for half an hour – még fél óráig fogok sörözni.
DE!
I have been drinking beer for half an hour – már egy fél órája sörözöm.

forrás: Kis angol nyelvtan – Dohár Péter, Verrasztó Lajos