The verbal phrase

The verbal phrase (Infinitive, Gerund, Participle)

Verbal phrase: ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: „I wanted to go there”, a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tár­gyaként szerepel, következésképpen itt az „Infinitive as direct object” („A főnévi igenév mint tárgy”) fejezet egyik példáját mondtad el. Először nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod:

Infinitive, Gerund, Participle <- Verbal phrase

a) Infinitive – angol: to write – magyar: írni
b) Gerund – angol: writing – magyar: írás
c) Participle – angol: writing – magyar: író, vagy írva vagy angol: written – magyar: megírt, vagy írva.

I want to go home. – Haza akarok menni.
Running is useful. – A futás hasznos dolog.
I can see a smiling girl. – Mosolygó kislányt látok.
The finished letter is in my bag. – Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal- és ez a lényegesebb – összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki.

Az tanácsolom, hogy indulj korábban. – I advise you to start earlier.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj), míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problém át áthidalja, miáltal a mondat egysze­rűsödik.

Ez persze a magyarban is sokszor így van:

Elmentem az uszodába egy jót úszni. – I went to the swimming pool to swim a bit.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát a magyart angolba átültet­ni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használata, ha anya­nyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.

Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy köze­lebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető. – Before asking the girl to dance, Joe decided to take a closer look at her to make sure it was not a boy.

Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to dance), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része).
Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal Phrase.
Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy:

A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézni őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e -> ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jel­legű mondatokat mi nem szoktunk…

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómon­datokon keresztül:

1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOGTO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS (Verbal phrase)

Ebben az esetben az Infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, for­dítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni).

a) To err is human. – Tévedni emberi dolog.

b) To be or not to be was a question of Hamlet’s. – Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés.

c) To kill is a sin. – Ölni bűn.

2. A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG – LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS (Verbal phrase)

Ilyenkor a Gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordí­tás -ás, -és vagy -ni.

Running is useful. – A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.)

Swimming is easy. – Úszni könnyű.

Seeing is believing. – Hiszem, ha látom.

Singing in the rain is very interesting. – Érdekes dolog esőben énekelni.

Travelling by air is faster than riding a horse. – Repülővel gyorsabb menni mint lóháton.

Crying is a female trick. – A sírás női praktika.

Studying is an important part of your life. – A tanulás az élet fontos része.

3/a KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI – IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE (Verbal phrase)

mondat úgy kezdődik, hogy It’s, követi őt egy melléknévi (easy), majd Infinitive (to take).

a) It’s exciting to drive a car downtown. – Izgalmas dolog a belvárosban vezetni.

b) It was interesting to hear what he said. – Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond.

c) It will be lovely to meet you at last. – Jó lesz végre találkozni veled.

d) It’s hard to say goodbye to happiness. – Nehéz a boldogságtól búcsút venni.

e) It would be very impolite not to invite him. – Udvariatlanság lenne nem meghívni.

f) It is important to believe in what you do. – Fontos, hogy higgy abban, amit csinálsz.

g) It is easy to translate sentences of this kind. – Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM – I’M HAPPY TO TAKE KATE TO DANCE (Verbal phrase)

3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (happy) után áll az Infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más.

Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Jesus Christ Superstar) – Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.

They are willing to help us. – Hajlandók segíteni.

We were glad to hear the news. – Örömm el hallottuk a híreket.

I’m sorry to disturb you. – Bocs, hogy zavarlak.

We were surprised to hear the news. – Meglepetéssel hallottuk a híreket.

I’m happy to treat you. – Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak.

You are fortunate to have a coat like that. – Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van.

She will be pleased to meet you. – Örömm el fog találkozni veled.

3/c KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI. – IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE. (Verbal phrase)

3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy) követ fő­névi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It – Joe). A meg­oldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót.

It’s difficult for me to do that. – Nekem ez túl nehéz feladat.

I’m anxious for my friends to meet them. – Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük.

We were impatient for the bus to start. – Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon.

It’s degrading for him to visit us. – Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk.

It’s dangerous for an old man to run fast. – Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut.

We were sorry for them to leave so soon. – Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek.

Would it be inconvennient for you to give Rex a bath tonight? – Nem lenne probléma, ha ma este te fürdetnéd meg Rexit.

4/a LEGFŐBB IDEJE KATIT TANCBA VINNI – IT’S HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE. (Verbal phrase)

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az Infinitive (to take).

a) It’s a sin to behave like that. – Bűn így viselkedni.

b) It was a pity to leave it there. – Kár volt otthagyni.

c) It’s a shame not to enjoy a book like that. – Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet.

d) It’s a pleasant surprise to see you here. – Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy.

e) It’s time to say our farewells. – Ideje, hogy búcsúzzunk.

f) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. – Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van.

g) It’s sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day. – Maga a paradicsom forró kádban pihenni egy nehéz nap után.

h) It was a shock to see the size of the bill. – Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNII HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE (Verbal phrase)

A 4/a-hoz hasonlóan itt is Infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más.

a) I’m not in the mood to talk to you now. – Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled.

b) He made no attempt to escape. – Nem tett kísérletet a szökésre.

c) Chicago is a nice place to live. – Chicagóban jó lakni.

d) He is not the type to do such a thing. – Ő nem olyan, aki ilyet tenne.

e) There is nothing to see here. – Nincs itt, kérem, semmi látnivaló.

f) There is nothing to worry about. – Nincs miért aggódni.

g) What a question to ask! – Micsoda kérdés!

h) I have no money to waste. – Nincs szórnivaló pénzem.

i) We are the ones to make a brighter day. – Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak.

j) I have a lot of work to do. – Sok dolgom van.

k) I had no reason to go to Paris. – Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

4/c MOST NINCS IDŐ ARRA, HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYEKATIT. – THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE (Verbal phrase)

A 4/a-hoz, illetve a 4/b-hez hasonlóan itt is főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take), csak itt különböznek az alanyok (there – Joe), ilyenkor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót.

a) I have no place for you to stay. – Nincs számodra helyem.

b) There is no need for us to argue about this. – Fölösleges ezen vitáznunk.

c) There was no opportunity for us to see the town. – Nem volt lehetőségünk, hogy megnézzük a várost.

d) I have no money for you to waste. – Nincs arra pénzem , hogy te elvesztegesd.

e) Is there any room for me to sit down? – Van hely ahova leülhetek?

f) There is no chance for him to survive. – Nincs esély, hogy túléli.

5. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI. – IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE (Verbal phrase)

ELEGEM VAN MÁR ABBÓL, HOGY KATIT TÁNCBAVIGYEM. – I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE.
Fentiekben az a közös, hogy egy melléknevet (good, tired) egy Gerund (taking) követ. Az egyik típus It-tel kezdődik, a másik nem. Ez a szerke­zet a 3/a, illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különb­séggel, hogy itt nem Infinitive (to take), hanem Gerund (taking) követi a melléknevet.

a) It’s no good crying about it. – Nincs értelme sírni miatta.

b) It’s no good talking to him, because he never listens. – Nincs értelme beszélni hozzá, úgyse figyel sose.

c) It isn’t worth waiting for me. – Nem érdemes várni rám.

d) He was busy bossing people around. – Azzal volt elfoglalva, hogy játszotta a nagyfőnököt.

e) That record is worth listening to. – Érdemes meghallgatni azt a lemezt.

f) I’m fed up with waiting for him. – Tele van a hócipőm azzal, hogy rá várjak.

g) I’m sick of you coming round here, pestering me. – Elegem van, hogy annyit járkálsz a nyakamra.

h) She is very good at dancing. – Nagyon jól táncol.

i) She is very bad at singing. – Nagyon rosszul énekel.

j) He is fond of sleeping. – Imád aludni.

k) She made me responsible for losing the money. – Engem tett felelőssé, hogy elveszett a pénz.

6. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI (Verbal phrase)

I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy
I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE
Ennél a típusnál van egy ige (like), melyet követhet Gerund (taking) vagy Infinitive (to take). Tulajdonképpen mindegy, hogy a kettő közül melyiket használod, bár a like taking inkább általánosságot fejez ki, míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik.

Tehát: általában szeretem táncba vinni – like taking
akkor szeretem táncba vinni, ha sötét van a teremben. – like to take

Azon igék, melyek után bátran használhatsz Infinitive-et, meg Gerund-ot is, a következők:
begin – kezd
love – imád
start – kezd
hate – utál
continue – folytat
prefer – jobban szeret
like – szeret

a) She began learning the piano five years ago. – Öt éve kezdett zongorázni tanulni.

b) And when the rain begins to fall… – És amikor esni kezd…

c) I love sitting in the garden. – Imádok a kertben üldögélni.

d) I love to love. – Imádok imádni.

e) I love you. – Szeretlek (Ez sem nem -ing, se nem to, de jó mondani.)

f) He continued to stare at them. – Továbbra is bámulta őket.

g) Will you continue gardening? – Tovább folytatod a kertészkedést?

h) She hates to be late for work. – Utál elkésni a munkából.

i) She hates being late for work. – Utál elkésni a munkából

j) I prefer reading to writing. – Jobban szeretek olvasni, mint írni.

k) She prefers to do it herself. – Jobb szereti egyedül csinálni.

7. EMLÉKSZEM, HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT – I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE (Verbal phrase)

DE!!! NEM FELEJTEM MAJD EL, HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT- I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE
A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember), melyet követ­het Gerund (taking), vagy Infinitive (to take), de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt, most egész mást je­lent a mondat akkor, ha Gerund-ot használsz, mint ha Infinitive-et.
A következő igék tartoznak ebbe a csoportba:

a) remem ber + ing = emlékszik, hogy csinált valamit

remember + to = nem felejt el csinálni valamit
I remember locking the door as I left the house. – Emlékszem, hogy bezártam az ajtót, mikor elmentem hazulról.
I remembered to lock the door as I left the house. – Nem felejtettem el bezárni az ajtót, mikor elmentem hazulról.

b) forget + -ing = elfelejti, hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit

I’ll never forget finding that old coin in my garden. – Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor megtaláltam azt a régiérm ét a kertben.
Don’t forget to bring the cases. – Ne felejtsd el elhoznia bőröndöket.

c) regret + -ing = sajnálja, hogy csinált valamit

regret + to = sajnálja, hogy csinálnia kell valamit
I regret sitting on your dog. – Sajnálom, hogy ráültema kutyádra.
I regret to inform you that you owe me a grand.
Sajnálattal kell közölnöm, hogy tartozol egy ezressel.

d) stop + ing = abbahagy valamit

stop + to = megáll, hogy csináljon valamit
They stopped talking. – Abbahagyták a beszélgetést.
They stopped to talk. – Megálltak, hogy beszélgessenek.

e) try + ing = kipróbál valamit

try + to = megpróbál valamit
He tried kissing. – Kipróbálta, hogy milyen dolog csókolózni.
He tried to kiss the girl. – Megpróbálta megcsókolnia lányt.

8. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM – I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE (a) (Verbal phrase)

RÁVETTEM JÓSKÁT, HOGY VIGYE TÁNCBA KATITI – PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE (b)
Fenti két mondatban az a közös, hogy az igét (manage, persuade) Infinitive (to take) követi.
A különbség pedig az, hogy míg az első mon­datban én intéztem és én vittem, addig a másodikban én vettem rá, de Jóska vitte.
Az első esetben tehát közvetlenül az ige után áll a to take, míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé, mivel a cselekvést ő végzi. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek, melyek után csakis Infinitive állhat, nem furakodhat be új alany az ige és az Infinitve közé, néha esetleg elöljáróval.

Például néhány ilyen ige:

agree – beleegyezik
propose* – szándékozik,javasol
arrange – elintéz
prove – bizonyul
attempt* – megkísérel
refuse – megtagad
claim – követel
resolve – elhatároz
decide – elhatároz
seek – keres,törekszik
fail – nem sikerül
seem – úgy tűnik
strive – harcol, törekszik
long – vágyódik
swear – megígér
manage – sikerül
tend – irányul, tendál
offer* – fölajánl
threaten* – fenyeget
plan* – akar, tervez
undertake* – vállal
pretend – tettet
wish – óhajt
promise – megígér
*-gal jelölt igéket követheti Gerund is.

Példák

(a) I can’t afford to ford the river in a Ford. – Nem engedhetem meg magamnak, hogy a Fordommal gázoljak át a folyón.
(a) They decided to learn a new song. – Úgy döntöttek, hogy új dalt tanulnak.

(a) He failed to pass the exam. – Nem sikerült levizsgáznia.
(b) His parents won’t allow him to come. A szülei nem fogják elengedni.

b) She asked him to wake her at six. – Megkérte, hogy hatkor ébressze
(b) I want you to stay with me. – Azt akarom, hogy velem maradj.

(a) I don’t want to stay with you. – Nem akarok veled maradni.
(b) Remind me to write to him. – Majd szólj, hogy írjak neki.
(b) My wife told me not to do it. – A feleségem azt mondta, ne csináljam.

(a) She refused to show him her nipple. – Nem volt hajlandó megmutatni a cicijét. (Sue Townsend)
(b) I’ve begged her to take me to a private nose specialist. – Könyörögtem, hogy vigyen el egy magán-orrászhoz. (Sue Townsend)

(a) She pretended not to hear it. – Úgy tett, mint aki nem hallja.

Néhány példa amikor elöljáróval befurakodhat az új alany:

a) I agreed with him not to terminate our contract.

b) They arranged for her to win the tender.

c) She longed for Béla to kiss her.

d) He managed for his son to be promoted.

e) He is planning for Peti to inherit everything.

f) Would you propose for us to wait out the plague at your lavish country estate?

g) Seek to know no more! (Macbeth) – Többet tudni ne vágyj!

9. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT – I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE (Verbal phrase)

Az igét (don’t mind) Gerund (taking) követi. Néhány olyan ige, amely után csak Gerund állhat:

admit – bevall
postpone – elhalaszt
appreciate nagyra becsül
keep – egyre csak csinál valamit
avoid – elkerül
prevent – megakadályoz
consider – tekint vminek
recall – visszaidéz
delay – késleltet
save – megment
enjoy – élvez
can’t stand – ki nem állhat
excuse – megbocsát
suggest – javasol
don’t mind – szívesen (nem bán)
tolerate – elvisel
can’t help – nem tehet róla
resist – ellenkezik
imagine – elképzel
resent – neheztel
risk – kockáztat
reject – visszautasít

Nézzük meg

a) He kept saying: “You’ve been screwing the milkman. – ”Egyre csak azt hajtogatta: „Hetyegtél a tejessel!” (Chicago)

b) I object to your using those kinds of dirty tricks to get at me. – Tiltakozom, hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel.

c) I couldn’t help dropping a hint or two. – Nem tudtam megállni, hogy ne tegyek egy-két célzást.

d) Do you enjoy doing that? – Élvezed, hogy ezt csinálod?

e) He tried to avoid answering my questions. – Megpróbálta kikerülni, hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre.

f) She admitted stealing the bicycle. – Bevallotta, hogy ő lopta el a biciklit.

g) They delayed publishing the report. – Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát.

h) Police have finally succeeded in solving the mystery. – A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt.

i) I don’t recall ever meeting her. – Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna vele.

j) She insists on having a holiday abroad every year. – Ragaszkodik hozzá, hogy minden évben külföldön nyaraljon.

10. MIELŐTT ELMENTEM, MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT – BEFORE LEAVING, I TOOK KATE TO DANCE (Verbal phrase)

Itt két mondatból álló összetett mondatot látsz.
Első tagmondat: Mielőtt elmentem
Második tagmondat: Táncba vittem Katit

Ezt a mondatot úgy is mondhatnád, hogy Before I left, I took/had taken Kate to dance, mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd.
Ilyen jellegű mondatoknál azonban, amennyiben a két alany (én mentem – én vittem) megegyezik, Gerund segítségével rövi­díthetsz.
Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni, melyek úgy kezdődnek, hogy: before – mielőtt; after – miután; on – ahogy; since – amióta; besides- azonkívül; without – anélkül, hogy; instead of – ahelyett, hogy

Példák

I usually take a bath before having breakfast. – Reggeli előtt szoktam fürödni.

She started working soon after leaving university. – Nem sokkal azután, hogy elvégezte az egyetemet, munkába állt.

Since leaving Paris, we’ve visited Brussels and Amsterdam. – Mióta eljöttünk Párizsból, már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot.

Besides being a pro football player, he also runs an ice-cream shop. – Amellett profi focista, még fagyizót is vezet.

Without wishing to appear ungrateful, I think their wedding present could have been a bit more generous. – Anélkül, hogy hálátlannak akarnék mutatkozni, meg kell jegyezzem, hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna.

You should be working instead of lying there in bed. – Dolgoznod kéne ahelyett, hogy ott döglesz.

11. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN – GOING TO SCHOOL, I TOOK KATE TO DANCE (Verbal phrase)

Ez az első eset (de nem az utolsó), amikor Participle-vel találkozol. Az első tíz pont az Infinitive-vel és a Gerund-dal foglalkozott, mostantól a Participle jön.
Present Participle: singing – éneklő / énekelve
Past Participle: broken – törött / törve

A 11-es pontban tehát egy Present Participle vezeti be a mondatot (going), magyarra fordítása menvén, vagy miközben mentem. Ez a beve­zető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem , miután megérkeztem stb.).
Itt is arra vigyázz, hogy a két tagmondat alanya megegyezzen; csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába, és én vittem Katit tánc­ba).
Előidejűséget (pl. miután meglocsolta a virágokat, elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni, hogy a Participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz.

After watering the flowers, she began to dust. = Having watered the flowers, she began to dust. – Miután megöntözte a virágokat, porozni kezdtek
Nemcsak hogy hasonlít, de jelentésben pont ugyanaz.

Példák

a) Having eaten the bone, the dog asked for a cat. – Miután megette a csontot, a kutya macskát kért.

b) Having finished the washing up, she started to cook. – Miután befejezte a mosogatást főzni kezdett.

c) Having returned from abroad, she decided to start a new life. – Miután visszatért külföldről, elhatározta, hogy új életet kezd.

d) Going to the shop, we saw an accident. – Az üzletbe menvén balesetet láttunk.

12. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA – HOLDING HER TIGHT, I TOOK KATE TO DANCE (Verbal phrase)

Itt is Present Participle (holding) az első tagmondat, mégpedig módha­tározói mellékmondat (hogyan, mi módon vittem Katit táncba). Itt is arra vigyázz, hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam, és én vit­tem táncba).
Módhatározó funkcióban szerepelhet a Past Participle is:

We were sitting there shocked by the sight of the accident. – A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott.

Esetenként with prepozíció állhat a Participle-s mellékmondat előtt; ilyenkor az alanyok különböznek:

Napoleon came out of the farm house with his dogs barking around him. – Napóleon kijött a házból, s közben a kutyái ugattak körülötte.

Példák

a) The children came into the room laughing loudly. – Hangosan nevetve léptek be a gyerekek a szobába.

b) With the elections approaching, the government is running out of time to settle its views. – A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra, hogy világossá tegye nézeteit.

c) She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. – Megállt az út közepén megdöbbenve az autó látványától.

d) The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. – A férfi folytatta az ivást, miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá.

e) He paused for a moment studying the boy. – Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta.

f) He was lying on the floor gasping for breath. – A földön feküdt és levegő után kapkodott.

g) The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. – Az idős hölgy a rendőrség felé tartott, miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve.

13. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM, HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT (Verbal phrase)

FEELING A BIT LOW, I TOOK KATE TO DANCE
Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékm ondat (miért, mi okból vittem Katit táncolni).
Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szo­morú, én vittem táncba).
Ha az ok időben megelőzi a fő aktust, having+ 3. alakot használj.
Having run out of meat, the a, butcher closed his shop. – Mivel elfogyott a hentes húsa, hát bezárta a boltot.

Példák

a) Being very poor, they couldn’t afford to buy a house. – Mivel szegények voltak, nem tudtak házat venni maguknak.

b) Being afraid of the rain, she decided to stay at home. – Mivel félt az esőtől, úgy döntött, hogy otthon marad.

c) Troubled by the sight of the dustbins, she put a curtain on the window. – Miután zavarta a lányt a kukák látványa, függönyt tett az ablakra.

d) Having no one else to turn to, she turned to her mother-in-law. – Mivel más már nem volt, hát az anyósához fordult.

e) Finding no money in the house, the burglar smashed the place. – Mivel pénzt nem talált a betörő, hát mindent szétvert.

f) Having run out of ice, she went out to get some. – Mivel elfogyott a jég, kiment hogy hozzon.

14. A JÓL ISMERT SZTÁR, AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE, OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL, AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG (Verbal phrase)

THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE
Megjegyzés: Kati táncbavitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. (A szerző)
Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra, mert egy mon­dat segítségével szerettem volna bemutatni azt, amikor a Present Participle, illetve a Past Participle elölről, illetve hátulról támadja a fő­nevet (a sztárt, illetve a kislányt).
A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel:

a) elölről,
b) hátulról.

a) Tehát elölről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt), és eközben a főnév jelzőjévé válik. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják.
1. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó, égő, hulló, síró, rívó, totyogó):

smiling lady – mosolygó hölgy
rising sun – felkelő nap
falling star – hulló csillag
galloping coroners – vágtázó halottkémek
washing bear – mosó medve (a maci, amelyiképp mos)
fuming Trabant – füstölő Trabant
splashing girl – pancsoló kislány
singing dog – éneklő kutya
mieuwing cat – nyávogó macska
threatening letter – fenyegető levél
sleeping lion – alvó oroszlán

2. Past Participle befejezett melléknévi igenév:

lehullott, tanult, elveszett, megtalált, megalázott, megérdemelt:

broken heart – törött szív
trained nurse – képzett ápoló
smoked bacon – füstölt szalonna
sucked dumplings – szopott gombóc
patched jeans – megfoltozott farmer
humiliated rabbit – megalázott nyuszi
lost and found rabbit – elveszett és megtalált nyuszi

•Egyszerű példák elölről támadó Present, illetve Past Participle-re:

1) The splashing girl is licking the smoked bacon. – A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja.

2) The patched jeans are hanging on the clothesline. – A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen.

3) The mieuwing cat is sitting behind locked doors. – A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül.

4) The singing dog is whining in the whitewashed house. – Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít.

5) The boiling meat soup is on the cleaned cooker. – A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves.

b) Past Participle a főnév után

Most megismerkedsz azzal az esettel, amikor a Present, vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet, oly formán, hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik.
Nézd az alábbi mondatokat:

Do you know the girl dancing with that man? – Ismered azt a lányt, aki azzal a férfival táncol?
The books lying on the desk were very expensive. – A könyvek, melyek az asztalon vannak, sokba kerültek.

Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok, melyek közül az elsőben a W H O IS/ARE/WAS/WERE, míg
a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle kö­zött.

A mondat tulajdonképpen úgy is mondható, hogy:

Do you know the girl who is dancing with that man?
The books which are lying on the table were very expensive.

Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben, amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne.

This is a house built some hundred years ago. – Olyan ház ez, mely évszázadokkal ezelőtt épült. („lett építve”)
He is a man trusted by everybody. – Olyan ember ő, akit mindenki becsül, („becsülve van mindenkiáltal”)

Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE, illetve WHICH IS/ARE/WAS/ W E R E maradt ki a mondatból, azonban a mellékmondat itt nem cselekvő, hanem szenvedő lett volna. A fenti mondatok teljes mon­datként így hangzottak volna:

This is a house which was built some hundred years ago.
He is a man who is trusted by everybody.

•Példák Present Participlc-vel:

a) Who is the girl standing at the corner? – Ki az a lány, aki a sarkon áll?

b) Whose is the Trabant racing on Soroksári road? – Kié az a Trabant, mely a Soroksári úton száguldozik?

c) Look at the cat sitting on top of the cupboard. – Nézd a macskát, amelyik a szekrény tetején ül.

d) The girl sitting at the table is my sister. – A lány, aki az asztalnál ül, a nővérem.

e) The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. – A kígyó, mely a fűben fekszik, megmarhat, ha rálépsz

f) The man repairing my car is very good at his job. – A férfi, aki az autómat javítja, kiváló szakember.

g) The boy running in the street escaped from a reform school. – Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg.

h) Bring me the parrot speaking in its cage. – Hozd ide a papagájt, amelyik a ketrecében beszélget.

i) The man standing in front of the judge is charged with capital murder. – A férfit, aki a bíró előtt áll, rablógyilkossággal vádolják.

•Példák Past Participle-vel:

a) Get me the flask filled with wine. – Hozd ide a borral teli flaskát.

b) The cockroaches ate all the food left in the kitchen. – A csótányok megették az összes ennivalót, ami a konyhában maradt.

c) The photo taken of you is beautiful. – A fénykép, mely rólad készült, gyönyörű.

d) Sausages made in Hungary are world famous. A Magyarországon készült kolbász világhírű.

e) The days spent in New York were amazing. – A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak.

f) The watch found in the garden belongs to me. – A kertben talált óra az enyém.

<– Tartalomjegyzék / 79 apróság –>

vissza-home Kezdőlap