Szenvedő szerkezet

Szenvedő szerkezet – Passive Voice

Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigú­nyolni, vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak lát­szani akaró mondatai felett törünk pálcát, így kiáltunk fel: „A macska fel van mászva a fára.” – Szenvedő szerkezet

Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel a kerületi tanács, rendőrség, tűzoltóság, IKV stb. leveleit, és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok, mint:
„Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva.”
„Az aljas bűnöző el lett végre fogva.”
„Ha nem fizeti a lakbért, ki lesz költöztetve.”

Ez, a magyarban mesterkélt, álművelt fogalmazásmód az angolban nagym értékben „el van terjedve”, és ott természetes is. Ennek a szerke­zetnek a neve szenvedő, vagy angolul passive voice.

A magyar nyelv – főként régebben – szintén használt szenvedő szer­kezeteket, csakhogy azok másképpen néztek ki. Elsősorban irodalmi al­kotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű m ondatokat:
„Sorsod imm áron bevégeztetett.”
„Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott.”

A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cse­lekvőt használ, mégpedig úgy, hogy – lévén az alanyt nem ismerjük, vagy nem fontos – az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi, vagyis:
„A hűséges férj megcsalatott” helyett „A hűséges férjet megcsalták”.
A ház felépíttetett, a kutyaól lebontattatott” helyett:
„A házat felépí­tették (vagy felépült), a kutyaólat lebontották (vagy lebontult)”.

Vagyis röviden: nem én verem, hanem engem vernek. Most az következik, hogy mire jó ez, és mikor kell használni:
Arra jó, hogy időt és helyet spórolj, és akkor használd, ha neked, vagy a té­ged hallgatónak nem fontos, hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta vég­re, netán nem is ismered a végrehajtót.

Tehát azért mondod azt, hogy „A házat végre felépítették” (“The house has been built at last.”), mert nem fontos, hogy az épületet a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat brigád­ja húzta fel; téged kizárólag, vagy elsősorban az érdekel, hogy a ház fel­épült, tehát készen van.

Képzése

Kontrasztív (szembeállító, összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni, hogy a rondamagyar „A ház fel van építve”, „A virágok meg lesznek locsolva” stb. mondatokat szó sze­rint angolra fordítod.

Tehát

A ház van felépítve.
The house is (has been)built.
A virágok lesznek meglocsolva.
The flowers will be watered.

Szenvedő szerkezet - Passive Voice
Szenvedő szerkezet – Passive Voice

Most hasonlítsunk össze angol cselekvő, illetve szenvedő mondato­kat:

Cselekvő

vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik, mert nem fontos; a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya, az állítmány pedig úgy változik, hogy az ige 3.alakba kerül, és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy ‘be’ -vel mindig több van. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be, was, is being, hasbeen, is, are stb.

Vigyázz!

Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe, ahol az ige tárgyas ige (transitive verb), vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. szeretem a lányt, utálom a tökfőzeléket, elolvastam a könyvet, DE elmentem, megjöttem, rohantam ). Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni, tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe.
Azért súlyos hiba és sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”, “What was happened?” típusú mondat.

Több olyan ige van, melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható.

Például: give, send, bring, buy, tell, offer, show, promise, pay, teach stb. (te­hát valakinek valamit).

Nézzük

They gave him a larger flat. – Nagyobb lakást adtak neki.
a) A larger flat was given to him.
b) He was given a larger flat.

Someone has told us good news. – Jó híreket mondtak nekünk.
a) Good news has been told to us.
b) We have been told good news.

Someone offered him a good job. – Jó munkát ajánlottak neki.
a) A good job was offered to him.
b) He was offered a good job.

They sent the painters lots of beer. – Sok sört küldtek a festőknek.
a) Lots of beer was sent to the painters.
b) The painters were sent lots of beer.

They bought him a new car. – Új kocsit vettek neki.
a) A new car was bought for him.
b) H e was bought a new car.

They will bring you another drink. – Hoznak még egy pohárral.
a) A nother drink will be brought to/for you.
b) You will be brought another drink.

(Utóbbi két mondatban – buy igéknél a prepozíció nem to, hanem for, a bring igénél lehet to vagy for.)
Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can, could, must, should stb.), azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpe­dig, hogy a segédige után teszed a be-t, majd következik az ige 3. alakja.
Ha a segédige összetett segédige (could have, might have, should have stb.), akkor értelem szerűen been kerül utána, majd a 3. alak.

Példák:

This must be done. – Ezt meg kell csinálni.

It can be seen. – Látható.

This should not be moved. – Nem volna szabad megmozdítani.

His car should have been repaired by now. – Mostanra már meg kellett volna, hogy csinálják a kocsiját.

The wire mustn’t be touched. – A dróthoz nyúlni tilos.

Példák Passive Voice-ra:

Nekem címezték a levelet. – The letter has been addressed to me.

Élve temették el. – He was buried alive.

Eddig még semmit nem mondtak róla. – Nothing has been said about it so far.

Épp terítettek, mikor leesett a tányér. – The table was being laid when the plate fell down.

A levelet elégették még mielőtt megtalálták volna. – The letter had been burnt before it was found.

Elmozdult, pont amikor fényképezték. – He moved just as the photo was being taken.

Ki fogják üríteni a termet. – The hall will be emptied.

Söprik az Engels teret. – Engels Square is being swept.

Jövő ősszel learatják a termést. – The crop will have been harvested next fall.

Most elesett, vagy meglökték? Did he fall, or was he pushed?

Kirúgták az igazgatót. – The manager has been fired.

Lehet látni a tetoválását. – His tattoo can be seen.

Meg kéne csinálni. – It should be repaired.

Kapott egy pofont. – He has been punched.

Új nevet adnak majd neki. – It will be given a new name. (A new name will be given to it.)

<– Tartalomjegyzék / Függő beszéd –>

vissza-home Kezdőlap