Segédigés szerkezetek

Segédigés szerkezetek

Segédigés szerkezetek – segédige, elég ritka a magyar nyelvben (pl. fog – a jövő idő segédigéje), mégis, ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben, biztos tudod, hogy miről van szó. Ha nem, akkor figyelj, nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét:
Van egy főige, mondjuk „read”. Az ige elé bizonyos szavakat (se­gédigéket) teszel, miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul:

l can read – tud olvasni, olvashat
will read – olvasni fog
must read – olvasnia kell stb.

Nos hát ezekről a Segédigés szerkezetek segítségé­vel kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek, az aláb­biakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megvi­lágítani jelentésüket és használatukat.

E három mód:

I. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései
II. A különböző helyzetek (képesség, lehetőség stb.) kifejezése se gédigés szerkezetek segítségével
III. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondato­kon keresztülI.
A segédigék (auxiliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod):

can – képes (tud), -hat, -het
could – képes volt (tudott), -hatott, -hetett
may – -hat, -het (megengedés), lehet hogy…
might – -hat, -het (megengedés), lehet hogy…
shall – fog, -jak, -jek
will – fog, valószínűleg
should – kellene
ought to – kellene (illene)
would – feltételesség (-na, -ne), múlt idejű rendszeresség
must – kell (muszáj)
mustn’t – tilos, nem szabad
needn’t – nem kell (nem szükséges)
have to – kell
used to – valaha…
dare – mer, merészel
can, could helyett -> to be able to
may, might helyett -> to be allowed to / to be permitted to

minden olyan esetben, amikor az alap segédige (can, might stb.) nem használható (pl. jövő idő): will be able to / will be allowed to stb.

miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani, hogy will can, will may

A felsorolt összes segédige have to, used to, dare kivételével oly mó­don tehető múlt időbe, hogy a segédige után have + 3. alak szerkezet következik.

could have done
might have done
ought to have done , stb.

itt válik az ügy bonyolulttá

És itt válik az ügy bonyolulttá, ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik, hogy utánuk „not” tagadószócskát raksz.

can – can not, vagy cannot, vagy can’t
should have – should not have, vagy shouldn’t have.

A fentiekben – ahogy már korábban is említettem – nem soroltam fel a segédigék összes jelentését, csak az alapvetőekre koncentráltam. (A would-nak például legalább 4 különböző jelentése van.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentéssel is bír, azt a „B” fejezetben „79 apróság” cím­szó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is).

különböző szituációk kifejezése

II. Ebben a részben a segédigés szerkezetek aspektusait abból a szempont­ból nézzük meg, hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat.

a) Képesség

Képesség kifejezésére a can segédige, és ennek múlt ideje (could), illetve a be able to használható.

Jelen idő:
She speaks English ->szellemi képesség
Can you lift this box? -> fizikai képesség
I can’t do it with my eyes closed. -> körülményektől függő képesség

Reported Speech-ben, ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID), a can helyett could áll.

“You can sit next to me,” Joe said. – Joe told me I could sit next to him.

Múlt idő:
Ebben az esetben can helyett mindig could áll.
I could swim very well when I was young. – Fiatal koromban jól úsztam
It was so difficult that he couldn’t do it. – Olyan nehéz volt, hogy nem tudta megcsinálni

Be able to minden olyan esetben használható, amikor a can, illetve could nem tudja kifejezni a képességet, ugyanis nincs ilyen alakja.
Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t, mert ennek a segédigének jövő idejű alakja nincs.

Jövő idő:
He won’t be able to read it, because he doesn’t know English.

Present perfect:
I haven’t been able to memorize these difficult words.

Past perfect:
He said he hadn’t been able to solve the problem.

A be able to azonban használható akkor is, ha a képesség egyébként can, could-dal is kifejezhető lenne; ilyenkor a be able to némiképp mást jelent, mint a can-could.

Nézd az alábbi példákat:

I could swim very well, and even in that storm I was able to reach the shore. – Jó úszó voltam, és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra.

A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett, míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt.
Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani, és helyette a manage to is állhat.

I was able to/I managed to swim across the river. – Sikerült átúsznom a folyót

Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see, hear, smell) azonban mindegy, hogy be able to-t, vagy can-could-ot használsz.

The door was locked, and I couldn’t/wasn’t able to open it.
We were able to/could see them through the window.

b) Engedés, megengedés„

Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige, illet­ve helyettük a be allowed to használatos, azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést.

Jelen idő:
May I come in? – Bemehetek?
You may not go to the cinema. – Nem mehetsz moziba.
You may borrow my car. – Kölcsönveheted a kocsimat.

vagy:
Can I go out and play? – Kimehetek játszani?
You can’t go to Tótkomlós. – Nem mehetsz Tótkomlósra.
You can watch TV at my place. – Nézheted nálam a tévét.

Vigyázz!

A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt, hanem jelen idejű.

Might I leave the door open? – Nyitva hagyhatom az ajtót?
You might not be able to enter the room. – Lehet, hogy nem tudsz bemennia szobába.
You might dance with that man. – Lehet, hogy táncolsz avval az úrral.

A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként, mégpedig Reported Speech-ben a may helyett.

“May I go out tonight?” Judy asked her parents.
Judy asked her parents if she might go out that night.

Múlt idő:
Ilyenkor – mivel mind a may, mind a might jelen időre vonatkozik – a be allowed to, esetenként a be permitted to használatos.

He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. – Nem gyújthatott rá abban a szobában.
They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. – Nem építhettek úszómedencét a kertben.

Természetesen be allowed to áll present perfect-ben, future-ben, past perfect-ben stb. is.

I haven’t been allowed to kiss her since she got chicken pox. – Nem csókolhatom meg, mióta bárányhimlős.

You will never be allowed to cross the border.- Soha nem fogják megengedni, hogy átlépd az országhatárt.

He said he hadn’t been allowed to drive since he had crashed his father’s car. – Azt mondta, hogy nem vezethet, mióta összetörte a papa kocsiját.

c) Tiltás

1. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól is­mert don’t + 1. alak szerkezettel történik.

Don’t do things like that. – Ne tégy ilyet.
Don’t cry for me Argentina. – Ne sírj értem, Argentína.
Don’t make me kill myself. Ne kényszeríts arra, hogy megöljem magam.

Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással:

No smoking!
No parking!

3. Ha a must („kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t), jelentése tilos, nem szabad. (Tehát nem nem kell; ez ugyanis needn’t és nem mustn’t)

You mustn’t disturb him at work. – Nem szabad zavarnod a munkájában.
You mustn’t walk on the grass. – Fűre lépni tilos.
You mustn’t think I’ll ever forget you. – Nem szabad azt gondolnod,hogy valaha is elfeledlek.

4. to be to szerkezet (am/is/are to), melynek egyik jelentése kell.

4. Nem sokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is/are to), melynek egyik jelentése kell.
Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to), szintén tiltó szerke­zetet kapsz („nem szabad”).

The doctor says I am not to eat much bread. – Az orvos azt mondja, hogy nem szabad sok kenyeret ennem.
You aren’t to enter the room without knocking. – Nem szabad kopogtatás nélkül belépni.

4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Fordítása: „nem volt szabad”.

She wasn’t to go with them. – Nem volt szabad velük mennie.
You weren’t to leave the room without permission. – Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül.

feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat

5. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben, feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat.
People may not pick flowers in this park. – Virágok szedése tilos (ebben a parkban)!
Dogs may not be taken into this carriage. – A kocsiba kutyát behozni tilos

5/b A may már korábban megismert helyettesítője, a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben is.

He wasn’t allowed to meet his family last year. – Nem találkozhatott a családjával a múlt évben.
I haven’t been allowed to meet my love for three months. – Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel.

6. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást

Stop! You can’t do that! – Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet!
You can’t play football in my garden. – Nem focizhattok a kertemben
You can’t go to Barcelona. – Nem engedem, hogyBarcelonába menj!

shouldn’t/oughtn’t to

7. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to.
Jelentése: „nem volna szabad, nem kellene”.

You shouldn’t tell lies. – Nem kéne hazudnod.
You oughtn’t to promise you’ll date me when you have no intention of doing so. – Nem volna szabad ígérgetned, hogy randevúzol velem, ha egyszer nem áll szándékodban így tenni.

7/b És végül ez a harmadik szerkezet, mely múlt időben tilt.
Méghozzá úgy, hogy a shouldn’t, illetve oughtn’t to után have + 3. alak követ­kezik.
Fordítása: „nem lett volna szabad”, „nem kellett volna”.

You shouldn’t have laughed at him. – Nem kellett volna kinevetned.
You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. – Nem lett volna szabad átmenned a piroson.

d) Kötelesség, szükségesség

1. Az első segédige ismét a must. Jelentése: „kell”, „szükséges”.
Álta­lában akkor használd, ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni, vagy jövőbeli kötelességre gondolsz.

You must be back in the office by nine. – Kilencre vissza kell érned.az irodába.
You must try it again. – Újra meg kell próbálnod.
We must do it now. – Most kell megtennünk.

1/b Ahogy korábban már tisztáztuk, ha a must-hoz not szócskát ragasz­tasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos, nem szabad).
Ez tehát a must’n formai tagadása. – A must tartalma ugyebár kell. Tartalmi tagadása („nem kell”, „nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to).

She needn’t take part in the conference. – Nem kell részt vennie a konferencián.
You needn’t go to the party in your smartest dress. – Nem kell (nem szükséges), hogy a legszebb ruhádban menjél a bulira.
She doesn’t need to work all night. – Nem kell egész éjjel dolgoznia.

have/has got to

2. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének.
Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére.

He has got to be there at eight. – Nyolcra ott kell lennie.

De akkor is ezt használd, ha valami állandó kötelességet akarsz ki­fejezni:

She has to take her daughter to school every morning. – Minden reggel el kell vinnie a kislányát az iskolába.
I have (got) to be at home at nine. – Kilenckor otthon kell lennem

Egy szó mint száz, a magyar kell angol megfelelője must, vagy have(got) to, általában használhatod bármelyiket, talán csak egy dologra figyelj. A must inkább belső, a have (got) to inkább külső kényszert jelent, de ez sem mindig jön be.

You must stay here for the night. – Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el).
You have (got) to stay here for the night. – Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni).

2/c Itt kell megemlékeznünk a must, illetve a have (got) to múlt idejé­ről.
Ez viszonylag egyszerű kérdés, mivel a must egyalakú segédige, kvázi nincs múlt ideje. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have to múlt idejével fordítható, mely had to.

Kérdésnél és tagadásnál a DID segédigét kell igénybe venni.

I had to buy a new suit. – Új öltönyt kellett vennem.
They had to give it back. – Vissza kellett adniuk
She had to buy some cigarettes because I didn’t have any – Cigarettát kellett vennie, mert nálam már nem volt.

Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod, már két lehetőség kínálkozik:

a) didn’t have to
b) didn’t need to.

Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű, vagyis „nem kellett”, „nem volt szükséges”.

They didn’t have to answer that stupid question. – Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.
She didn’t need to send for a painter, because her husband painted the flat. – Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia, mert a férje kifestette az egész lakást.

should, ought to

3. Tagadó formában már említettük a should, ought to segédigéket (lásd c-7,7/b).
Most az állító formájával ismerkedhetsz meg.
Tehát: ought to/should + ige 1. alak = kellene

I ought to help her. – Segítenem kéne neki.
You should keep your promise. – Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet.
You ought to/should be more careful (of) what you say. – Vigyáznod kéne, hogy mit beszélsz.

3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni, akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. alak szerkezetet, így megkapod a kel­lett volna angol megfelelőjét.

You should have taken a taxi. – Taxival kellett volna menned.
I ought to have read these books, too. – Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom.

would have to

4. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor, ha a have to segédigét fel­tételes módba teszed (would have to).

They would have to be at school now. – Már iskolában kellene lenniük.
He would have to take his car for an official test. – El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára.

4/b a would have to is használható múlt időben, jelentése szintén „kel­lett volna”.
Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik, vagyis would have had to.

I would have had to be politer/more polite to her. – Udvariasabbnak kellett volna lennem vele.
She would have had to be more understandable to me. – Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben.

Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek, nem támasztják alá, mégis az a tendencia, hogy would have had to-s kellett volnát inkább felté­teles mondatokban használnak, míg should have jellemző a mezít­lábas m ndatokra.

Tehát:

Ha fölmentem volna hozzá, ott is kellett volna maradnom. – If I had gone his place, I would have had to stay here.
Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. – You should have stayed there at least for half an hour.
Nem túl gyakori, de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have+ 3. alak is (they were to have married).
A kkor használd, ha olyan kellett volná-ról van szó, mely a jövőben kellett volna.

.Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk, de összevesztek, így lőttek a lagzinak. – They were to have wedded next Saturday, but they fell out.

Vagy:
Holnap kellett volna indulnia Amerikába, de elvették az útlevelét. – He was to have left for America tomorrow, but his passport was revoked.

4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni, erre több lehetőség is kínál­kozik.
A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értel­met hordoz, vagyis:

a) nem lett volna szükséges,
b) nem lett volna szabad

ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel:

needn’t have + 3. alak

a) nem lett volna szükséges – needn’t have + 3. alak
You needn’t have been in such a hurry after all. – Végül is nem kellett volna annyira sietned.

You needn’t have come here. – Nem kellett volna idejönnöd.

b) nem lett volna szabad – shouldn’t have + 3. alak / oughtn’t to have + 3. alak

You oughtn’t to have stopped your work half way. – Nem kellett volna félbehagynod a munkát.
You shouldn’t have blamed him it wasn’t his fault. – Nem kellett volna hibáztatnod, ha egyszer nem az ő bűne volt.
Ez utóbbi két mondatban a .„nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz.

to be to

5. A to be to szerkezet (am/is/are) is hordoz kell jelentést.

You are to be here at eight. – Nyolckor itt kell lenned.
You are always to knock before you enter my room. – Mindig kopogj, ha be akarszjönni hozzám.

(A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. fejezetben.)

am/is/are to

5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelem szerűen was/were to, bár jelentése lehet „úgy volt, hogy”, nemcsak „kellett”.

She was to arrive last week. – Úgy volt, hogy múlt héten jön.
They were to rob the bank. – Ki kellett rabolniuk a bankot.

e) Valószínűleg, bizonyára

A valószínűséget határozószókon kívül (probably, likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted.
Erre két lehetőség kínálkozik.

1. A már korábban megismert must segédige segítségével:
He must be ill. – Bizonyára beteg.
He must be studying in his room now. – Bizonyára a szobájában tanul.
This must be love. – Ez bizonyára szerelem.

must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj.

He can’t be that bad. – Biztos, hogy nem olyan rossz ember.
The news can’t be true. – Biztos, hogy nem igaz a hír.

must have + 3. alak

Múlt idejű állításnál a must have + 3. alak használatos:

You must have caught cold on the river. – Biztos megfáztál a folyón.
She must have got divorced. – Bizonyára elvált.
They must have left for Spain. – Biztos Spanyolországba mentek.

Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. alakot használj vagy couldn’t have + 3. alakot.

She can’t have said that. – Biztos, hogy nem mondott ilyet.
She couldn’t have caused that accident. – Biztos, hogy nem ő okozta a balesetet.
You can’t have seen her at the Pipacs night club, she is a decent lady. – Az ki van csukva, hogy őt láttad a Pipacsban, hisz az egy rendes nő.

Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is:

This will be the place where the old school stood. – Bizonyára ez az a hely, ahol a régi iskola állt.
That will be the postman. – Ez biztosan a postás lesz.

Múlt időben will have + 3. alakot használj:
You will have heard the news. -Bizonyára hallottad a hírt.

f ) Lehet, hogy…

Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki, a segédigés szer­kezetek közül a may, illetve a might használatos.

Jelen idő:
Take your raincoat. It may rain. – Vidd magaddal az esőkabátod, lehet, hogy esni fog.
Don’t go away. They may come yet. – Ne menj el, még megjöhetnek.
She may be talking now to her husband. – Lehet, hogy épp a férjével beszélget.

A might hasonlóképpen lehet, hogy…-nak fordítandó magyarra, csak kicsit bizonytalanabb, mint a may.

They might come by the night train. – Lehet, hogy az esti vonattal jönnek.
We might win a lot at the races. – Lehet, hogy nyerünk egy csomóta lóversenyen.
She might be standing at the corner now. – Lehet, hogy épp a sarkon áll.

Múlt idő:
Lehet, hogy elment, megjött stb. típusú mondatokat may/might have + 3. alakkal fordítsd angolra.

He may have been ill. – Lehet, hogy beteg volt.
She may have arrived sooner. – Lehet, hogy korábban jött.
She might have been hurt. – Lehet, hogy megsérült, vagy: Meg is sérülhetett volna.
They might have reported their plan. – Lehet, hogy jelentették a tervüket.

III. A segédigés szerkezetek példamondatokkal:

Lehet, hogy eszik (épp most). – He may be eating, vagy: He might be eating. (ez bizonytalanabb)
Bizonyára eszik (épp most). – He must be eating.
Biztosan ő az. – It must be him.
Biztos, hogy nem ő az. – It can’t be him.
Meg kéne házasodni. – I should get married.
El kell venned őt. – You must marry her.
Na fogadjunk, hogy nem kell elvennem. – I bet I don’t need to marry her.
Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. – You musn’t marry a girl like that.
Lehet, hogy megette. – He may have eaten it. vagy: He might have eaten it. (ez bizonytalanabb)
Biztos megette. – He must have eaten it.
Biztos, hogy nem ette meg. – He can’t have eaten it. vagy: He couldn’t have eaten it.
Biztosan ő volt az. – It must have been him.
Meg kellett volna házasodnod. – You should have got married.
Nem kellett volna megházasodnia. – He shouldn’t have got married. (Nem lett volna szabadértelem ben.) vagy: He needn’t have got married. (Nem lett volna szükséges értelemben.)
El kellett vennie őt. – He had to marry her.
Nem kellett elvennie őt. – He didn’t need to marry her. vagy: He didn’t have to marry her.

ugyanazt a jelentést hordozza

Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jó néhány olyan szó, vagy kifejezés van, mely ugyanazt a jelentést hordozza, mint a segédigés szerkezet.
Ilyen például:

likely – valószínűleg
sure – biztosan
probably – valószínűleg
possible – lehetséges

A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül is­merkedhetsz meg:

He is likely to like dumplings. – Valószínűleg szereti a knédlit.
He is likely to have liked dumplings. – Valószínűleg szerette a knédlit.
He is sure to like dumplings. – Biztosan szereti a knédlit.
He is sure to have liked dumplings. – Biztosan szerette a knédlit.
He probably likes dumplings. – Valószínűleg szereti a knédlit.
He probably liked dumplings. – Valószínűleg szerette a knédlit.
It is possible he likes dumplings. – Lehetséges, hogy szereti a knédlit.
It is possible he liked dumplings. – Lehetséges, hogy szerette a knédlit.

Segédigés szerkezetek használatára 1-1 példamondat:

He can write. – Tud írni.
He could write. – Tudott írni. vagy: Tudna írni.
He could have written. – Tudott volna írni.
He cannot write it. – Nem tudja megírni. / Lehetetlen, hogy írja.
He cannot have written it. – Lehetetlen, hogy megírta.
He couldn’t have written it. – Lehetetlen, hogy megírta.
He may write. – írhat.
He might write.írhatna, vagy: Lehet, hogy ír.
He was allowed to write. – írhatott.
He might have written. – írhatott is volna. / Lehet, hogy írt.
He may write. – Lehet, hogy ír.
He may have written. – Lehet, hogy írt.
He may not write. – Nem írhat. / Lehet, hogy nem ír.
He may not have written. – Lehet, hogy nem írt.
He ought to write. – Kellene (illene) írnia.
He ought not to write. – Nem kellene (illene) írnia.
He should write. – Kellene (illene) írnia.
He shouldn’t write. – Nem kellene (illene) írnia.
He would have to write if.. – írnia kellene, ha…
He ought to have written. – írnia kellett volna.
He ought not to have written. – Nem kellett (illett) volna írnia.
He should have written. – írnia kellett (illett) volna.
He shouldn’t have written. – Nem kellett (illett) volna írnia.
He would have had to write if… írnia kellett volna, ha…
He needn’t have written. – Fölösleges volt írnia.
He would write. – írna.
He would have written. – írt volna.
He will write. – írni fog. / Biztos, hogy ír.
He will have written. – Bizonyára írt.
He must write. – írnia kell.
He has to write. – írnia kell.
He needn’t write. – Nem kell írnia, (nem szükséges)
He hasn’t got to write. – Nem kell írnia.
He doesn’t have to write. – Nem kell írnia.

Még néhány példa Segédigés szerkezetek – re:

He mustn’t write. – Nem szabad írnia.
He didn’t have to write. – Nem kellett írnia.
He had to write. – írnia kellett.
He didn’t need to write. – Nem kellett (nem volt szükséges) írnia.
He must be writing. – Bizonyára épp ír.
He must have written. – Bizonyára írt.
He used to write. – Valaha írt.
He didn’t use to write. – Valaha nem írt.
He dares (to) write. – írni merészel.
He dared (to) write. – írni merészelt.
He didn’t dare (to) write. – Nem mert írni.
Hatkor el kell mennem. – I must leave at six today.
Biztos te vagy az új tanár. – You must be the new teacher.
Senkinek nem szabad beszélned róla.. – You mustn’t talk to anyone about it.
Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. – You must be tired after all that tramping around.
Biztos mind hazament. – They all must have gone home.
Biztos nem tudtak róla. – They can’t have known about it.
Biztos, hogy Mariska megjött már. – Mary will have arrived already.
Az nem lehet, hogy elfeledkeztél a születésnapomról! – You couldn’t have forgotten about my birthday!
Lehet, hogy főz. – She may be cooking.
Az is lehet, hogy alszik. – She might be sleeping.
Valószínűleg egy kicsit később jön. – He’s likely to arrive a bit later.
Valószínű, hogy telefonált. – He’s likely to have phoned.
Nem valószínű, hogy telefonált. – He’s unlikely to have phoned.
Ma reggel nem kellett korán kelnem. – I didn’t need to get up early this morning.
Nem kellett volna ajándékot hoznod. – You needn’t have brought me a present.
Abba kéne hagynod a dohányzást. – You should give up smoking.
Lehet, hogy Józsi lekéste a vonatot. – Joe may/might have missed the train.
Meg kellett volna beszélniük az ügyet. – They should have discussed the matter.
Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. – You shouldn’t have spat it out of the window.

<– Tartalomjegyzék / The verbal phrase –>

vissza-home Kezdőlap