Függő beszéd

Függő beszéd – Reported Speech

– Szép az idő ma! – mondta Dobó István a török elleni ütközet reg­gelén.
Ez a mondat, mely a magyarban két gondolatjel között van, az ún. egyenes, vagy másnéven idézett beszéd. (Angolul direct speech.)
“The w eather is fine today,” István Dobó said.
Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az an­golban (magyar – gondolatjel; angol – idézőjel).
A fenti mondatot úgy is mondhatom, hogy: Dobó István azt mondta, hogy szép az idő. Avagy: István Dobó said the weather was fine. Ezt hívjuk függő beszédnek, vagyis amikor az XY azt mondta, azt kérdezte, kíváncsi volt, tudni akarta, stb-vel kezdjük a mondatot, és ez­után következik az, amit XY mondott.
A függő beszéd angol neve: Reported Speech, vagy Indirect Speech.
A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka), csak a névmások, egyes határozószók, személyragok változnak.

Függő beszéd – néhány szituáció

– Vigyázz Jóska, mert mindjárt adok neked egy pofont – mondta Béla. Béla azt mondta Jóskának, hogy vigyázzon, mert mindjárt ad neki egy nagy pofont. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak, hanem – és ez a leglényegesebb – az igeidők is, mégpedig úgy, hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak. A fenti magyar mondat egyenes beszédben így hangzik angolul:
“Just watch out, Joe, or else I am going to slap you,” Béla said. Ugyanez függő beszédben:

Béla told Joe to watch out, or else he was going to slap him. Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt, a függő beszédben múlt idővé válik, feltéve persze, hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt. Ez a lépés teljesen logikus, mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is), és hogy néz az ki, hogy Dobó István 1552-ben azt mondta, hogy most, tehát 1987-ben szép az idő. Ezért lett az is-ből was.

Azt az eljárást, amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a fő­mondat igeidejéhez igazítjuk, időegyeztetésnek hívjuk (sequence of tenses).

Ha a főmondat present simple-ben, present continous-ben. present perfect-ben, vagy bármelyik future-ben van (pl. Béla says, Béla is saying, Béla has wondered, Béla will say), a mellékmondat igeideje értelem sze­rűen ugyanaz marad, mint az idézőjelben volt. Nehogy azt csináld, hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed!

Nézzük

“Yesterday I was in Rome, but now I am staying in London,” Béla says to his friend. – Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.

“I will sit on the floor if you want me to,” the girl is saying to Joe. – The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor if he wants her to.

Időegyeztetésről akkor beszélünk, ha a főmondat igeideje valame­lyik past tense-ben van.
Most sorba vesszük, hogy milyen igeidő milyenné válik időegyezte­tés során.
Tételezzük föl, hogy a főmondat mindig JOE SAID:
Direct Speech – Indirect Speech
“He is smiling.”…he was smiling.
“She loves you.”…she loved you.
“He has left.”…he had left.
“She has been drinking.”…she had been drinking.
“He went home.”…he had gone home.
“She will kiss you.” …she would kiss you.
“She will be working.” …she would be working.
“He will have done it.” …he would have done it.
“She will have been living.” …she would have been living.

Változatlan marad a past perfect (he had done it), a past perfect continuous (he had been sitting), és az esetek többségében a past continuous (he was sitting), bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting – he had been sitting).

Jövő idejű segédigékből will/shall, would/should lesz, bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben eléggé ritka, szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben. Egyszerűsítve a kérdést, ha tehát a főmondat múlt idejű, a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet „csúszik hátrafelé”.

A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót, de ugyanúgy el is hagyhatod, elé azonban vesszőt sose rakj!

A „that” szó használata

She said (that) she liked the film.

A következő esetekben nem feltétlenül kell időt egyeztetni:

a) Ha a múltban elmondott helyzet ma is érvényes:
He said (that) his wife is an awful chick (állandó tulajdonság).
He said he never gets up early (szokás).
Galilei said the earth is round (örök igazság).

Megjegyzés: a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos egyeztetni.
Például: They said they would come to see me tonight.

b) Olyan összetett mondatoknál, ahol past continuous és simple past együtt szerepel:
Joe was smoking a joint when the policeman entered.
He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered.

c) Wish, would rather, it is time esetén:
I wish you were here. – He said he wished you were here.
I’d rather you went. -He said he would rather I went.

d) Would, should, ought to, had better, might, could használata ese­tén:
You ought to learn harder. – She said I ought to learn harder.
You had better stay in bed. – He said she had better stay in bed.
They should wait for me. – He said they should wait for him.

Néhány speciális eset:

1. Can illetve may segédigék – ha a főmondat Joe said – could, illetve might szavakká változnak.

“I can see the house,” Joe said. -> Joe said he could see the house.
“You may come in,” Joe said to Judy. ->Joe said to (told) Judy (that) she might come in.

2. Must, illetve have to esetén a következőkre figyelj:

a) a must maradhat változatlan:
You must work hard. – He said I must work hard.

b) lehet belőle had to, ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos:
I always have to be careful with you. – He said he always had to be careful with her.

c) lehet belőle would have to, ha a főmondat idejéhez képest a jö­vőre vonatkozik:
I must/have to write a newspaper article. – He said he would have to write a newspaper article.

3. Feltételes mondatok esetén, ha a feltétel a jövőre vonatkozik, az igeidők egyet csúsznak:
If you help me, I will be grateful. – He said if I helped him, he would be grateful.

Jelen idejű feltétel (II. szint) igeideje nem változik.
If you came to my place, I would show you my new stamp- collection. – He said if I went to his place, he would show me his new stamp-collection.

4. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító, másik fele if-es, két le­hetőség van.
A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous.

És íme a két lehetőség:

a) He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous.
b) He said if I wanted to see som ething marvellous, I was to/Ishould look at that girl.

5. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van, függő beszédben főnévi igeneves (to + Infinitive) szerkezetet képezz:
“Love me,” Joe said to Judy. – Joe told Judy to love him.
“Don’t be so cool,” I said to my sweetheart. – I told my sweetheart not to be so cool.
Tehát a say igéből tell lesz.

6. “Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat “suggest” igével alakítsd át.
Mick Jagger said: “Let’s spend the night together.”
Mick Jagger suggested spending the night together.

Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + Infínitive-et. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak:

a) személyes névmások értelem szerűen:
“I am hungry,” Joe said. – Joe said (that) he was hungry.

b) időhatározók:
now – then
today – that day
tomorrow – the next/the following day
the day after tomorrow – in two days’ time
yesterday – the day before/the previous day
the day before yesterday – two days before
ago – before
last year/month/week – the year/month/week before, vagy the previous year/month/week
next year/month/week – the following year/month/week

c) egyebek:
this – that
these – those
here – there

Példák Függő beszéd – re

Jani szólt, hogy kész van. – Jani said he was ready.

Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. – Annuska said she hadn’t said a word to Jani.

Azt mondta, hogy már nem vár továb. – He said he wouldn’t wait any longer.

Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. – He told me to turn off the radio.

Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. – He said he hadn’t opened the door, because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything.

He said if I went to the shop, I should bring him some oranges. – Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot.

Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. – He said he had been at home all day the day before.

She has just said that the coffee is ready. – Azt mondta, hogy kész a kávé.

Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. – She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day.

She thought I would forgive her if she was crying. – Azt hitte, ha sír, mindent megbocsátok.

Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH -tól. – The caretaker has just said that the tax men are coming.

Azt hitték, hogy elkésnek. – They thought they were late.

További érdekes példák – függő beszéd

Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. – My mother said she didn’t like my hair.

Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. – I told her to try the green one.

Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. – He claimed his orange tree doesn’t grow, because it doesn’t get any sunshine.

Azt mondta, hogy unatkozik. – She said she was bored.

Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. – I told you we would have to be there by seven.

He said he didn’t like strawberries. – Azt mondta, az epret nem szereti.

Azt hittem már ebédeltél. – I thought you had already had lunch.

He thought the fence was made of sausages. – Azt hitte kolbászból van a kerítés.

Azt mondta bemehetek. – He said I might come in.

<– Tartalomjegyzék / Függő kérdés –>

vissza-home Kezdőlap