Feltételes mód

Feltételes mód (Conditional)

Azt bizonyára tudod, hogy a feltételes mondatban (feltételes mód) jelen van egy if (ha) szócska, valamint minimálisan két tagmondat.
Azt is tudod (vagy leg­alábbis érzed), hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van.
Ennek a három fajtának van neve is, de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk, mint I., II., illetve III. szintről.

Nézzük a feltételes mód szinteket:
I. Ha szeretsz, eljössz délután. – If you love me, you will come to my place in the afternoon.
II. Ha szeretnél, eljönnél délután. – If you loved me, you would come to my place in the afternoon.
III. Ha szerettél volna, eljöttél volna délután. – If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon.

Azaz

I. if-es tagmondat – jelen idő (present simple) – love
nem if-es tagmondat – jövő idő (future simple) – will come

II. if-es tagmondat – simple pastloved
nem if-es tagmondat – would + ige 1. alak – would come

III if-es tagmondat – past perfecthad loved.
nem if-es tagmondat – would have + ige 3. alak – would have come

Nagyon fontos tehát az, hogy if-es tagmondatban ne használj will, illetve would segédigét. (Vannak bizonyos esetek, amikor erre lehető­ség van, sőt kötelező; ezeket később megtalálod.). Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted, azaz kezdhetsz if-es tagmondattal, de kezdhetsz a másikkal is.
Tudnod kell viszont, hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt, ha if-essel kezdesz.

Például

If you gave me money, I would buy a coat.
I would buy a coat if you gave me some money.

Apróságok:

1. A magyarban és az angolban is elképzelhető az, hogy két szint (álta­lában II. és III.) egymással keveredik, vagyis a mondat egyik fele II. szinten van, a másik III. szinten.

Ha többet dolgoztál volna, most több pénzt kapnál.
If you had worked harder, you would get more money now.

2. A magyar nyelvben sokszor előfordul, hogy III. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. szintbe tesz.

Pl. Ha akkor leszoksz a dohányzásról, nem kerültél volna a kórházba. A mondat első fele itt értelem szerűen III. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”), mégis az egyszerűség ked­véért I. szintbe tettük.
Az angol erre nem képes, vagyis ami III. szintben van értelem szerű­en, ezt gyakorlatban is csak III. szintben lehet használni.

Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik:
If you had given up smoking, you wouldn’t have been taken to hospital.

3. I. szintben gyakori az olyan feltételes mondat, melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will).
Ezt többnyire akkor használd, ha törvényszerűségeket, vagy állandó állapotot, tulajdon­ságot akarsz kifejezni.

A tej megsavanyodik, ha néhány apra elöl hagyod. – Milk goes sour if you leave it outside for some days.

A virág elpusztul, ha nem öntözöd. – Flowers die if you do not water them.

Mindig segítek neki, ha megkér rá. – I always help her if she asks me to.

Vitatott kérdés feltételes mód során

4. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az, hogy I, illetve we után shall/should, vagy will/would segédigét használjunk-e. Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”, azt javaslom, hogy minden esetben will/would-ot használj; vagy úgy is megoldhatod a kérdést, hogy egyszerűen összevonást „’ll”, vagy ,,’d ”-ot választasz az alany után.

I will (I’ll) go on working if it stops raining.
We would (we’d) go on working if it stopped raining.

5. II. szintű feltételnél, amennyiben az if-es tagmondat állítmánya lét­ige (tehát a be múlt idejű változata, vagyis was/were, régebben az volt az elv, hogy minden számban és személyben were volt használatos.

If I were the minister, Joe would be the secretary of the party.

Manapság ez már nem így van, vagyis I és he után a was is éppúgy használható, mint a were.

If I was the minister, Joe would be the secretary of the party.

Léteznek azonban megszilárdult kifejezések, ahol ma is a régi elv a követendő.

If I were you,… H a neked lennék,…

Unless

6. Unless; ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem, vagyis if-not. Ebből egyenesen következik, hogy unless használata esetén a tag­mondatban nem lehet még egyszer tagadni. [Abból következik egyenesen, hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás.]

Nem adok neki pénzt, hacsak tényleg nincs rá szüksége. – I won’t give her money unless she really needs it.

7. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használa­ta, mint fentebb már em lítettem volt.
Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak.

would – If you would lend me your car, I would go to Püspökladány.
(Ha hajlandó lennél ideadni…)
If you would be so kind as to help me, I would finish it sooner. (Ha lennél szíves segíteni…)

should – If you should meet my friend, tell him I want to see him. (H a esetleg, netalántán találkoznál vele…)

were + for

8. If-es tagmondatban időként előfordul a were + for szerkezet, mely II. és III. szintre egyaránt vonatkozhat.

If it weren’t for the bad car, we would get there in time. (H a nem lenne rossz a kocsi, időben odaérnénk.)
If it weren’t for the few vegetables they grew, they would surely have starved. – Ha nem termesztettek volna zöldséget, biztos, hogy éheztek vol­na.

9. Elég gyakran előfordul, hogy az if-es tagmondatban az if szót el­hagyják és a szórend megfordul.
Ez leginkább a III. szinten (if I had told…), II. szintű should-os mondatban (if you should tell me…), és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos.

Had you been there (if you had been there), she wouldn’t have been so bad-tempered.

Should you meet him (if you should meet him), tell him to give me a ring.

Were it not for the few vegetables (if it were not for the few vegetables) they grew, they would surely have starved.

feltételes mondatoknál segédigék

10. Természetesen feltételes mondatoknál is használsz segédigéket, ugyanúgy, mint más esetekben, amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz, bár III. szin­ten az if + could have helyett mindig az if + had been able to-thasználd. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség.

Ha el tudsz jönni délután, kimehetünk a Fradi meccsre. – If you can come in the afternoon, we can go to the Fradi match.

Ugyanez II. szinten: If you could come in the afternoon, we could go to the match.
És III. szinten: If you had been able to come in the afternoon, we could have gone.

Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t, vagy could-ot használni, értelemszerűen az egyik oldalon lehet can-could, a másikon hagyományos szerkezet.

If you can/could come, we will/would go to the match.
May, might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj.

in case, vagy provided

Előfordulhat, hogy if szó helyett in case, vagy provided vezeti be a tagmondatot.

Take your coat in case it rains. – Vigyél kabátot arra az esetre,ha esne.

I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. – Főzök egy csomó leves, arra az esetre, ha netán úgy döntenének, hogy itt maradnak vacsorára.

I’ll go provided you go, too. – Elmegyek, feltéve, ha te is mész.

Provided there is no opposition, we’ll hold the meeting here. – Feltéve ha nincs ellenvélemény, itt tartjuk a gyűlést.

Példák Feltételes mód használatára:

Két szegény legény szántani menne, ha volna kenyere. – The two poor chaps would go ploughing if they had bread.

Ha adsz egy zsebkendőt, megtörlöm az orrom. – If you give me a tissue, I’ll wipe my nose.

Ha a kutya nem ébresztett volna fel, nem hallottuk volna a betörőket. – If the dog hadn’t woken us, we wouldn’t have heard the burglars.

Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat, Lengyelország volna a csúcson. – Were it not for the Nips being so good at building ships, Poland would be on the top.

Elcserélnéd két 16 évesre, ha fiatalabb volnál? – Would you change her for two 16-year-olds if you were younger?

Megszámoltam volna, ha tudtam volna. – I would have counted it if I had been able to.

Ha vártak volna, találkoztunk vona. – Had they waited, we would have meet.

<– Tartalomjegyzék / Célhatározói mellékmondat –>

vissza-home Kezdőlap