79 apróság

[wrt_print_rt_wp_responsive_tabs tabset_id=”1″]

[tabby title=”Hogyan kérjünk bocsánatot angolul”] [tabby title=”HOW TO APOLOGIZE”] EXCUSE használata: Excuse me! – főként beszélt nyelvben használjuk

a) akkor használjuk, amikor udvariasan fel akarjuk hívni valakinek a figyelmét valamire, főleg amikor egy kérdést szeretnénk feltenni:
„Excuse me, can you tell me the way to the museum please?” – Elnézést kérek, meg tudná mondani az utat a múzeumhoz?”

b) akkor használjuk, amikor elnézést szeretnénk kérni egy általunk elkövetett durvaságáért vagy kellemetlenségért:
„Oh, excuse me. I didn’t know anyone was here.” – Oh, elnézést kérek. Nem tudtam, hogy van itt valaki.

c) akkor használjuk, amikor udvariasan meg szeretnénk kérni valakit, hogy menjen arrébb, hogy mi is elférjünk
„Excuse me, could I just walk past?” – „Elnézést, átmehetnék itt?”

d) akkor használjuk, amikor udvariasan közölni szeretnénk, hogy el kell mennünk:
„Excuse me a moment. I’ll be right back.” – Elnézést kérek egy percre. Rögtön jövök.

e) akkor használjuk, amikor nem értünk egyet valakivel, de szeretnénk ezt udvariasan közölni:
„Excuse me, but I don’t think that’s what he meant at all.” – Elnézésed kérem, de nem hiszem, hogy ő ezt így értette.

f) az amerikai angol akkor is használja, ha egyet nem értésüket vagy meglepetésüket szeretnék kifejezni:
„You’re going to pay, right?” „Excuse me?” – „Te fogsz fizetni, ugye?” „Hogy mondtad?/Már megbocsáss!”

g) az amerikai angolban gyakori akkor is, ha szeretnének valakit megkérni, hogy ismételje meg, amit mondott:
„What time is it?” „Excuse me?” „I asked you what time it is.” – „Mennyi az idő?” „Tessék?” „Azt kérdeztem, hogy mennyi az idő.”

Kifejezések az EXCUSE szóval:
excuse somebody – megbocsájtani valakinek

„I’ll excuse you this time, but don’t be late again.” – Most elnézem neked, de többet ne késs!

excuse somebody for (doing) something– megbocsájtani valakinek valamiért

„Please excuse me for being so late today.” – Bocsásd meg, hogy ennyit késtem ma.

excuse somebody from (doing) something – elnézni valakinek valamit, felmentést kapni valami alól

„Can I be excused from swimming today? I have a cold.” – Felmentést kaphatok úszás alól ma? Meg vagyok fázva.

excuse yourself – exkuzálja magát

„Richard excused himself and went to his room.” – Richard exkuzálta magát, majd bement a szobájába.

Excuse me (for living)! – Bocs’ hogy élek!
[tabby title=”TO BLAME – hibáztat”] TO BLAME – hibáztat

to say or think that someone or something is responsible for something bad

Don’t blame me – it’s not my fault.– Ne engem hibáztass, nem az én hibám! I blame his mother. She does everything for him. – Az anyját hibáztatom. Minden megcsinál helyette.

blame somebody/something for something– hibáztatni valakit valamiért Marie still blames herself for Patrick’s death. – Marie még mindig saját magát hibáztatja Patrick haláláért.

blame something on somebody/something– valamiért hibáztatni valakit One of the computers is broken and she’s blaming it on me.– Elromlott az egyik számítógép, és engem hibáztat miatta.

somebody/something is to blame (for something) – valaki okolható/hibáztatható valami miattused to say that someone or something is responsible for something bad Police believe that more than one person may be to blame for the fire.-A rendőrség úgy véli, hogy több, mint egy ember okolható a tűz miatt.

partly/largely/entirely etc. to blame– részben/nagyban/teljes mértékben okolható/hibáztatható I don’t blame you/you can hardly blame him etc.– Nem hibáztatlak/Aligha hibáztathatod őt spoken used to say that you think it was right or reasonable for someone to do what they did: She’s left her husband. I don’t blame her, after the way he treated her. – Elhagyta a férjét. Nem hibáztatom azok után, ahogy bánt vele.

Don’t blame me! – Engem ne hibáztass! spoken used when you are advising someone not to do something but you think that they will do it in spite of your advice:
Buy it then, but don’t blame me when it breaks down.– Vedd meg, de aztán ne engem okolj, ha tönkre megy.

somebody only has himself/herself to blame– valaki csak magát hibáztathatjaspoken used to say that someone’s problems are their own fault:
If he fails his exams, he’ll only have himself to blame. – Ha nem megy át a vizsgáin, akkor cask magát hibáztathatja majd.

BLAME – vád, szemrehányás
responsibility for a mistake or for something bad

take/accept the blame (=say that something is your fault)– valaki felvállalja a hibáját/ a vádat get the blame (=be blamed) – valaki hibáztatva van valamiért
put/lay/pin/place the blame (for something) on somebody (=blame someone, especially for something that is not their fault)– valakit okolni valamiért
shift the blame (onto somebody) (=blame someone else for something you did)– valaki mást okolni saját hibánk miatt [tabbyending] [tabby title=”Beszéljünk az időjárásról”] [tabby title=”TALKING ABOUT THE WEATHER”] Talking about weather is a good way of starting a conversation. People talk about the weather on the phone and in person. Friends and family talk about the weather before they discuss what’s new. Co-workers talk about the weather before starting a hard day of work. Even strangers discuss the weather.If you want to talk about the weather, you can use a lot of words and expressions. When we talk about the weather we usually tell how many degrees it is outside, for example, „It is eighty-five degrees (Fahrenheit)./It is twenty-nine degrees (Celsius).” If we want to find out how the weather is going to be we can listen to weather report on the radio or on TV. Weather forecasts usually give information about the current day and about the next five days. Listening to the weather forecast helps people decide what to wear when they go outside. conversation – beszélgetés on the phone – telefonon in person – személyesen to discuss – megvitat, beszélget what’s new – mi újság co-worker – munkatárs stranger – idegen expression – kifejezés degree – (hő)fok weather report – időjárásjelentés on the radio – rádióban on TV – tévében weather forecast – időjárásjelentés current – aktuális, jelenlegi to decide – elhatároz This is CBB and I’m Melanie Smith with weather. We couldn’t ask for a better day for the first day of spring. Right now it’s fifteen degrees and clear. We’re expecting blue skies throughout the day with a ten percent chance of showers! It’s raining cats and dogs up north, so we should see rain by morning. Unfortunately this good weather can’t last forever! Don’t forget your umbrella tomorrow. And now, let’s continue withlocal news. We couldn’t ask for … – Nem is kérhettünk volna … right now – éppen most degree – (hő)fok clear (weather) – tiszta időjárás to expect – vár, elvár, remél throughout – mindenütt percent – százalék chance of – esélye valaminek shower – zápor It’s raining cats and dogs. – Úgy esik, mintha dézsából öntenék. Unfortunately – sajnos It can’t last forever. – Nem tarthat örökké. local news – helyi hírek [tabby title=”Zene Dalszöveggel”] [tabbyending]

<– Tartalomjegyzék

vissza-home Kezdőlap